Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO)

NFPT har PFO-krav basert på anbefalinger fra Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og European Association for Psychotherapy (EAP). Kravene gjelder for alle fullverdige medlemmer i NFPT som har klienter i privat praksis.

Kravet er 37,5 klokketimer profesjonell faglig oppdatering hvert år. Oppdateringen kan telles fra følgende 6 kategorier av aktiviteter. Kategori 2 Veiledning skal være med, og man skal totalt sett telle fra minimum 2 kategorier:

1. Deltakelse på videregående eller utvidende kurs eller utdanning (høyere nivå enn bachelor) i psykoterapi eller nærliggende fagområder som psykologi eller psykiatri. Det skal innebære et krav om at man er utdannet psykoterapeut for å kunne delta. I denne kategorien kan man i tillegg telle inntil 12 timer fra kurs spesifikt i psykosyntese, uansett nivå, hvor underviser er utdannet psykosynteseterapeut.

2. Veiledning av klientarbeid: Skal utgjøre minimum 12 timer per år. Minimum 5 av disse timene skal være med sertifisert veileder i psykoterapi på dine klienter, én til én eller i gruppe. Utover disse 5 kan resten også telles fra klinisk veiledning du mottar på jobb innen helsevesenet og kollegaveiledning uten profesjonell veileder. Kollegaveiledning krever at 1/2 av terapeutene har vært praktiserende terapeuter i minst 3 år

3. Psykoterapikonferanser: Kan også være digitale konferanser eller heldagsseminarer for psykoterapeuter.

4. Organisasjonsarbeid/deltagelse i styrer, arbeidsutvalg eller komiteer relatert til psykoterapi, slik som NFP, NPF eller NFPT. Her teller også Årsmøtet. Her kan man telle maks 12 timer.

5. Arbeid som veileder eller lærer i psykoterapi, deltakelse i psykoterapiforskning samt utarbeidelse av faglitteratur. I denne kategorien kan man i tillegg telle inntil 12 timer fra foredrag, undervisning eller seminarer man holder selv uansett nivå, hvor hovedvekt av innhold er psykosyntese.

6. Psykosyntesepåfyll: Man kan telle inntil 12 timer fra egenterapi hos en psykosynteseterapeut eller praktiske, prosessorienterte seminarer ledet av en psykosynteseterapeut. Innholdet skal være klart psykosyntesepreget, men behøver ikke være utvidende.

NFP pålegger NFPT å påse at medlemmene overholder, innrapporterer og kan dokumentere sin PFO. NFPT påser at medlemmene innrapporter skriftlig sin PFO senest 1. februar for hvert foregående år. Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig antall timer PFO hvert år, er at vedkommende medlem ikke kan være fullverdig medlem i NFPT.