Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO)

NFPT har PFO-krav basert på anbefalinger fra Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og European Association for Psychotherapy (EAP). Kravene gjelder for alle fullverdige medlemmer i NFPT som har klienter i privat praksis.

Kravet er 37,5 klokketimer profesjonell faglig oppdatering hvert år. Oppdateringen kan telles fra følgende 6 kategorier av aktiviteter. Kategori 2 Veiledning skal være med, og man skal totalt sett telle fra minimum 2 kategorier:

1. Deltakelse på videregående eller utvidende kurs eller utdanning (høyere nivå enn bachelor) i psykoterapi eller nærliggende fagområder som psykologi eller psykiatri. Det skal innebære et krav om at man er utdannet psykoterapeut for å kunne delta. I denne kategorien kan man i tillegg telle inntil 12 timer fra kurs spesifikt i psykosyntese, uansett nivå, hvor underviser er utdannet psykosynteseterapeut.

2. Veiledning av klientarbeid: Skal utgjøre minimum 12 timer per år. Minimum 5 av disse timene skal være med sertifisert veileder i psykoterapi på dine klienter, én til én eller i gruppe. Utover disse 5 kan resten også telles fra klinisk veiledning du mottar på jobb innen helsevesenet og kollegaveiledning uten profesjonell veileder. Kollegaveiledning krever at 1/2 av terapeutene har vært praktiserende terapeuter i minst 3 år

3. Psykoterapikonferanser: Kan også være digitale konferanser eller heldagsseminarer for psykoterapeuter.

4. Organisasjonsarbeid/deltagelse i styrer, arbeidsutvalg eller komiteer relatert til psykoterapi, slik som NFP, NPF eller NFPT. Her teller også Årsmøtet. Her kan man telle maks 12 timer.

5. Arbeid som veileder eller lærer i psykoterapi, deltakelse i psykoterapiforskning samt utarbeidelse av faglitteratur. I denne kategorien kan man i tillegg telle inntil 12 timer fra foredrag, undervisning eller seminarer man holder selv uansett nivå, hvor hovedvekt av innhold er psykosyntese.

6. Egenterapi: Man kan telle inntil 12 timer fra egenterapi (individuelt, par- eller gruppeterapi) i en av modalitetene tilhørende NFP, evt psykiater eller psykolog. 

NFP pålegger NFPT å påse at medlemmene overholder, innrapporterer og kan dokumentere sin PFO. NFPT påser at medlemmene innrapporter skriftlig sin PFO senest 1. februar for hvert foregående år. Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig antall timer PFO hvert år, er at vedkommende medlem ikke kan være medlem i NFPT.
NFPT kan ikke tilby forsikring og medlemskap, verken fullverdig eller interessemedlemskap i foreningen til terapeuter som ikke sender inn og får godkjent PFO-regnskap innen fristen. Dette i henhold til NFP og EAP sine etiske og faglige retningslinjer.