Etisk råd

Etisk råd er et rådgivende organ for styret.

Rådets oppgaver er å utarbeide og vedlikeholde fagetiske prinsipper. Rådet kan gi uttalelse om fortolkning av etiske regler, og det skal forberede og ta stilling til klager.

Etisk råd følger regler om habilitet i henhold til Domstolsloven.

Medlemmer i etisk råd 2022-2023:

Halvor Kjølstad
Tlf. 91166548
halvor@dvergstadconsulting.no
Ingvild Dedekam-Simonsen
Tlf.93089912
dedekamsimonsen@gmail.com
Øystein Simmenes
Tlf. 95022326
Øystein@simmenes.no
Vivi Cecilie Skår
Tlf. 90830466
Viviskaar@gmail.com