Vedtekter

Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) 

Første gang vedtatt 12.03.2002. Revidert januar 2010, 23.03.2012, 30.03.2016 og 23.03.2021.

§ 1 FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er å: 

 • Ivareta medlemmenes interesser. 
 • Arbeide for faglig utvikling og kompetanseheving hos medlemmene. 

• Arbeide for medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter. 

 • Utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Sikre at deres klienter får en faglig og etisk forsvarlig behandling. 
 • Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte. 
 • Utbre kjennskap til psykosyntese som forståelsesmodell for menneskelig vekst og utvikling, og som metode for veiledning og terapi.  

§ 2 MEDLEMSKAP  

Som fullverdige medlemmer i foreningen opptas personer som har kvalifisert utdanning som psykoterapeuter i psykosyntese fra lærersteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Andre med tilsvarende bakgrunn kan også bli medlemmer. Skriftlig søknad om å bli medlem sendes styret som avgjør om søknaden skal innvilges, eventuelt fastsetter betingelser for innvilgelse. 

Som interessemedlem i foreningen opptas interessenter som helt eller delvis har fullført utdannelse som psykoterapeut i psykosyntese men som ikke fyller betingelsene for fullverdig medlemskap. Utdannelsen må ha vært ved læresteder som oppfyller kravene til medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Interessemedlemmer har ikke stemmerett.  

Årsmøtet fastsetter særskilt kontingent.

Manglende innbetaling av årskontingent innebærer at medlemskapet i foreningen opphører.  

§ 3 VEDTEKTER OG ETISKE PRINSIPPER 

Medlemmene i foreningen er bundet av vedtektene og må bøye seg for de vedtak som blir truffet med hjemmel i disse. Medlemmene er også innforstått med at deres terapeutiske virksomhet blir utført i samsvar med foreningens ”Etiske prinsipper”, som er underlagt vedtektene. Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten. Styret kan suspendere og årsmøtet ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens regler eller slik at dennes renommé kommer i fare. 

§ 4 FORENINGENS ORGANER OG UTVALG  

Foreningen har følgende organer: 

 1. Styre 
 2. Fagetisk råd 
 3. Valgkomitéen 
 4. Kurs- og seminarutvalg 

§ 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er NFPTs øverste myndighet. Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med 1 måneds varsel. Årsmøtet behandler: 

 • Styrets årsberetning m/regnskap. 
 • Fastsettelse av kontingent for kommende kalenderår. 
 • Valg av styre, faste utvalg og råd samt valgkomité. 
 • Innkomne saker fra styret fremmet minimum 1 måned før årsmøtet. 

Medlemmer som ønsker å fremme saker for årsmøtet må sørge for at styret har disse i hende senest 6 uker før årsmøtet. Hvert av foreningens medlemmer har en stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant de medlemmer som er til stede på årsmøtet. Styret kunngjør vedtektsendringer overfor samtlige medlemmer. 

§ 6 STYRET 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og velges av årsmøtet for to år av gangen. Første gang velges to styremedlemmer for ett år. Leder velges særskilt, styret konstituerer seg selv med øvrige funksjoner herunder nestleder. Årsmøtet kan, dersom det finner det nødvendig, velge inn interessemedlemmer som fullverdige medlemmer av styret dersom de har fullført 4 år med pskosynteseutdannelse men ikke fått diplom. Styrets leder må ha fullført sin psykosynteseutdannelse med diplom. Styret kan nedsette utvalg og arbeidsgrupper etter behov, og som en hovedregel bør majoriteten av NFPTs tillitsvalgte ha fullført psykosynteseutdannelsen. 

§ 7 STYRETS OPPGAVER 

Styrets oppgaver er å lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler. Styret må gi årsberetning for inneværende styreperiode og fremlegge regnskap og budsjett for årsmøtet. Styret kan nedsette de utvalg og arbeidsgrupper som det finner nødvendig.  

§ 8 FAGETISK RÅD  

Fagetisk råds sammensetning og oppgaver er definert i reglement og saksbehandlingsregler for Fagetisk råd. 

§9 VALGKOMITEEN 

Valgkomitéen består av 2 medlemmer og velges av årsmøtet for ett år av gangen. På årsmøtet 

legger valgkomitéen frem sin innstilling på kandidater til verv i styret, fagetisk råd, valgkomitéen og kurs- og seminarutvalg. 

§ 10 KURS- OG SEMINARUTVALG 

Kurs- og seminarutvalget har 1-3 medlemmer. Oppgavene defineres av styret. 

Styremedlemmer deltar til halv pris på seminarer og konferanser i foreningens regi som en kompensasjon for frivillig innsats. 

§11 MEDLEMSKONTINGENT 

Foreningens medlemmer betaler årlig kontingent, som fastsettes av årsmøtet. Fristen for innbetaling er 31. januar. Dersom et medlem ikke har betalt kontingenten innen fristen, kan styret stryke vedkommende av medlemslisten. Styret må i så fall ha sendt et varsel med minst 14 dagers betalingsfrist. 

§ 12 ØKONOMI 

Styremedlemmene skal få refundert alle utgifter i forbindelse med vervet, inkludert dekning av reiseutgifter, utgifter til porto, kopiering, leie av lokaler, bevertning på styremøter osv. 

§ 13 ENDRINGER 

NFPTs vedtekter, etiske prinsipper og reglement og saksbehandlingsregler for Fagetisk råd kan bare endres av årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for å vedta foreslåtte endringer. 

§ 14 OPPLØSNING 

Foreningen kan oppløses ved uravstemning blant medlemmene. Foreningen oppløses dersom 2/3 av medlemmene som deltar i uravstemningen krever det. Om foreningen besluttes oppløst, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor disposisjoner av foreningens midler vedtas. 

Sist endret 23.03.2021