NIP – Norsk Institutt for Psykosyntese

Dette er en informasjonsside om Norsk Institutt for Psykosyntese (NIP). Siden er opprettet for å opplyse om utdannelsen instituttet tilbød. Instituttet ble avviklet 31.12.16. Instituttet ivaretok sine forpliktelser ovenfor avgangselevene ved å gjennomføre sensur og administrasjon av utestående skriftlige oppgaver etter avviklingen. De siste utstedelser av vitnemål for fullført utdannelse skjedde i 2020. 

Logotyp Norsk Institutt for Psykosyntese

HISTORIEN OM NORSK INSTITUTT FOR PSYKOSYNTESE

Norsk Institutt for Psykosyntese har vært den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge med medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) som utdanner psykoterapeuter i psykosyntese. Utdannelsen oppfyller alle krav til og gir godkjennelse i NFP samt internasjonal godkjennelse i European Association for Psychotherapy (EAP).

Instituttet ble grunnlagt av bl.a. Per Jarle Dyrud, som var faglig leder frem til 2014. Det første innføringskurset ble holdt sommeren 1997. Utdannelsen ble basert på modellen fra psykosynteseinstituttet The Psychosynthesis Trust i England. Opptak til studiet krevde helsefaglig bakgrunn på bachelorgrad eller tilsvarende. I 2014/2015 ble det gjort et skifte i eierskap med ny faglig leder, Kenneth Sørensen. Nye eiere var Anne Sloth Dieserud, Kenneth Sørensen, Vivi Skår og Sølvi Raastad. 

Andre fagpersoner som har vært tilknyttet instituttet er blant annet Nini Marie Torp, Karin Hall, Saphira Bjørnå Wahl, Halvor Kjølstad, Annika Hjelle og Geir Salter for å nevne noen. 

Om utdannelsen 

Utdannelsen var i begynnelsen treårig og utdannet samtaleterapeuter i psykosyntese. Få år senere ble studiet utvidet til en fireårig psykoterapeututdannelse med høy faglig kvalitet. De som hadde gått treårig forløp ble tilbudt å gå det fjerde året. Studiet hadde fokus på både studentens personlige og faglige utvikling for å kunne utdanne psykoterapeuter med personlig integritet og faglig stolthet. 

År 1 hadde fokus på selvutviklingsprosesser og egenterapi. År 2-4 dreide seg om personlige og faglige ferdigheter for utøvelse av en dyptgående og gyldig psykoterapi ut fra psykosyntesens prinsipper. Utdannelsen var bygget opp med innføringskurs, 1 års grunnutdannelse med påfølgende 3 år profesjonsutdannelse til psykoterapeut. Ved fullført studium har studenten mottatt omlag 2000 undervisningstimer. 

Utdannelsen la vekt på psykodynamisk og kognitiv psykologi, positiv psykologi, psykoterapeutiske ferdigheter, inngående trening i mindfullness, mentalisering samt fasilitering av selvutviklingsmekanismer og mestringsstrategier. Sentralt i utdannelsen var en eksistensialistisk, holistisk og humanistisk forståelse av utviklingspsykologi og terapeutiske prosesser. NIP ble kalt en skole med sjel på grunn av dens unike fokus på psykosyntesens prinsipper og et transpersonlig syn på mennesket. Studiet var i stor grad basert på konfluent læring hvor personlige erfaringer og litteratur var tett knyttet.

Profesjonsstudiet består av følgende kursenheter og timefordeling, regnet i undervisningstimer á 45 min:

* Faglige temaseminarer: 500 timer. Inkludert i dette er 95 timer undervisning i psykopatologi og relaterte emner

* Terapeutisk metode og praksis: 173 timer

Inkludert i dette er fire selvstendige kursenheter: 1) Personsentrert terapi: terapeutiske ferdigheter og metode (38 timer), 2) Gestaltterapi (38 timer), 3) Psykosyntesetypologi (38 timer) og Coachingmodul (60 timer).

* Klinisk praksis: min. 375 timer. Krav til klinisk praksis er minimum 300 kontakttimer med klienter, regnet i klokketimer

* Klinisk veiledning: 400 timer

* Studieveiledning: 135 timer

* Oversikt over andre obligatoriske studieaktiviteter og studiekrav:

– Gruppeterapi: min. 170 timer. 

– Gruppedynamikk: min. 100 timer, 

– Egenterapi / individualtimer: min.100 klokketimer 

– Kollokvie- og basisgrupper: min.160 timer

OPPTAKSKRAV

Kravet var allmenn studiekompetanse og en universitets-/høyskolegrad (bachelorgrad eller tilsvarende), fortrinnsvis innen helsefag/humaniora. Også søkere som kunne vise til tilsvarende kompetanse i form av annen utdannelse og/eller livs-/arbeidserfaring, ble vurdert. Et overordnet kriterium var om søkeren ble vurdert som egnet til psykoterapiyrket.

OM PSYKOSYNTESE

Psykosyntesen er en ressursorientert, humanistisk-eksistensiell psykologisk metode og forståelsesmodell som integrerer et åndelig menneskesyn. Sjelen står sentralt i psykosyntesens paradigme, utviklet av den italienske psykiateren Robert Assagioli (1888-1975). I dag praktiseres psykosynteseterapi i over 40 land som en selvutviklingsmetode og psykoterapeutisk tilnærming som fremmer helhetlig vekst og utvikling. Den er utviklet for å skape bro mellom Vestens psykodynamiske tenkning og Østens filosofi for å styrke menneskets iboende utviklingsmuligheter og indre ressurser i møte med de utfordringer som hindrer oss i å leve ut vårt potensial og dypeste lengsler. 

Psykosyntesen kan videre beskrives som en integrativ terapi som bygger på teorier fra psykoanalytisk, humanistisk, eksistensiell og transpersonlig psykologi. Psykosyntesen er en av få retninger innen psykologien som tilbyr en klinisk tilnærming som integrerer menneskets åndelige behov ved å legge blant annet til rette for spirituell praksis i forbindelse med terapi. Psykosyntesen var en del av psykologiens fjerde bølge, som ville utvide den humanistiske psykologien for å kunne være åpen for hele spekteret av menneskelig erfaring.

Det første psykosynteseinstituttet ble grunnlagt i Roma i 1925. I 2012 publiserte International Journal of Psychotherapy et eget spesialnummer viet psykosyntesen. Psykosyntesen befatter seg først og fremst med hensyn til individets livsmål, mening og verdier med et blikkpunkt på de friske aspektene ved en person fremfor fokus på patologi. Psykosyntesen vektlegger menneskets egne ressurser og indre erkjennelse i arbeidet med å søke en opplevelse av mening og formål i livet og finne løsninger på problemene som hindrer oss i å leve et mer helhetlig liv. I tråd med de nyeste retningslinjene fra f eks American Psychological Association hevdet Assagioli at psykologiske problemer kan utvikles fra spirituelle besvær, og at den sunne personlighet fordrer en relasjon til ens åndelige lengsel og identitet. 

OM PSYKOTERAPI

Utdannelsen til psykoterapeut er en dyptgående teoretisk og praktisk trening i å arbeide med mennesker i krise og utvikling med det formålet å skape større livskvalitet. Den inneholder elementer fra coaching der man lærer mennesker å sette seg mål, og den inneholder verktøy fra samtaleterapi. Psykoterapi er dog en langt mer omfattende utdannelse. En psykoterapeut trenes i å arbeide med utfordringer i forbindelse med intimitet, seksualitet, selvverd, sorg, tap, mening, identitet og spiritualitet. En psykosyntese psykoterapeut fokuserer først og fremst på det friske i mennesket. Vi ser at i enhver krise eksisterer en mulighet for økt menneskelig vekst og livskvalitet.