Krav til Medlemmene

Den som utøver virksomhet som Psykosynteseterapeut og som er medlem i NFPT må:

Betale kontingent i tide
Vedtektene setter fristen til den 31.januar hvert år. NFPT sender ut melding og krav om innbetalingen. Fra 2017 er kontingenten kr.950,- for fullverdige medlemmer. Det inkluderer medlemsskapet i NFP. Bankkontonr: 1638.15.43785.

Interessemedlemmer betaler en kontingent på kr. 300,-.

Ha gyldig ansvarsforsikring
Enten via annen arbeidsgiver, på egen hånd eller i den kollektive forsikringen som NFPT tilbyr via NFP. I 2020 koster slik kollektiv forsikring kr. 360,- og du er da forsikret for opp til kr. 10 mill.

Være registrert i enhetsregisteret
Hvis psykosynteseterapeuten driver egen virksomhet så må virksomheten være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. (http://www.brreg.no/registrene/enhet/)

Oppfylle kravene til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO) 
Fra og med 2014 er det krav til PFO for de medlemmer som utøver terapivirksomheten i egen praksis. Denne rapporteringen ble startet opp i januar 2015 og kravene gjelder for ett år av gangen. Se egen informasjon om PFO her.

GDPR  
Det er ikke lenger krav om registrering hos datatilsynet, men det er et omfattende regelverk som kalles Personvernforordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) som handler om personvern og som alle utøvere har krav om å følge. Jfr informasjon tilsendt fra styret i 2018.

Etiske prinsipper
For å være medlem i NFPT må medlemmene følge de etiske prinsippene som er vedtatt av årsmøtet og alle medlemmer oppfordres til å sette seg nøye inn i dem.

Aktuelle lover
Lov om alternativ behandling av sykdom mv (http://www.lovdata.no/all/hl-20030627-064.html) er den mest aktuelle loven for psykosynteseterapeuter fordi  vi i henhold til Lov om helsepersonell §3 ikke er å regne som helsepersonell og derfor defineres som utøvere av alternativ behandling. Alle våre medlemmer oppfordres til å sette seg inn i  Loven  om alternativ behandling av sykdom mv. Det er viktig å merke seg at loven gjelder alle psykosynteseterapeuter, også dem som ikke har registrert seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom mv. har flere henvisninger til sentrale deler av Lov om Helsepersonell mv.

Lov om helsepersonell mv (http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html). Våre medlemmer oppfordres til å sette seg inn i Helsepersonelloven og dessuten la både de paragrafer som loven henviser til og andre aktuelle bestemmelser være norm og retningsgivende for den virksomhet de utøver.

Konsekvensen av noen få av paragrafene følger her
§21 og §22 om taushetsplikt: Psykosynteseterapeuter må være klar over at fordi de ikke er helsepersonell etter helsepersonelloven så er de ikke automatisk en del av gruppen av helsepersonell som kan dele taushetsbelagte opplysninger. For at psykosynteseterapeuten skal kunne samarbeide tverrfaglig, med andre yrkesgrupper og autorisert helsepersonell, må psykosynteseterapeuten ha innhentet pasienten/klientens samtykke til at taushetsbelagte opplysninger kan deles med andre instanser. 

§33 om opplysningsplikt bestemmer at uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Meldeplikten i slike tilfeller er absolutt for psykosynteseterapeuter.

Andre lover med relevans for psykosynteseterapeuter sin virksomhet er:

Se også:

http://www.piosenteret.no/images/brosjyrer-pdf/parorende-en-ressurs.pdf