Krav til medlemmene

Den som utøver virksomhet som Psykosynteseterapeut og som er  medlem i NFPT må:

  • Betale kontingent i tide:

Vedtektene setter fristen til  den 31.januar hvert år. NFPT sender ut melding og krav  om innbetalingen. Fra  2017 er kontingenten kr. 1.100,- for fullverdige medlemmer. Det inkluderer medlemsskapet i NFP. Bankkontonr: 1638.15.43785.

Studentmedlemmer betaler en kontingent på kr. 300,- og det samme gjelder interessentmedlemmene. 

  • Ha gyldig ansvarsforsikring:

– enten via annen arbeidsgiver, på egen hånd eller i den kollektive forsikringen som NFPT tilbyr via NFP. I 2016 koster slik kollektiv forsikring kr. 360,- og du er da forsikret for opp til kr. 10 mill.

Studentmedlemmene trenger forsikring for sin studentpraksis og NFPT vil, etter at NIP nedlegges,  søke å tegne  en kollektiv ansvarsforsikring i Gjensidige for  studentmedlemmene. Det er  uklart hva den vil koste..

  • Være registret  enhetsregisteret:

Hvis psykosynteseterapeuten driver egen virksomhet så må virksomheten være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. (http://www.brreg.no/registrene/enhet/)

  • Oppfylle kravene til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO). 

Fra og med 2014  er det krav til PFO for de medlemmer som utøver terapivirksomheten i egen praksis,  Første innrapportering av PFO aktivitetser skal skje primo 2015 mens kravene er PFO aktivitet  for rullerende 5-års perioder. Se egen informasjon om PFO. her

  • GDPR  
    Det er ikke lenger krav om registrering hos datatilsynet, men det er et omfattende regelverk som kalles GDPR som handler om personvern og som alle utøvere har krav på seg tl å følge.
    jfr informasjon tilsendt  fra styret i 2018.

 

Etiske prinsipper.

For å være medlem i NFPT må medlemmene følge de etiske prinsippene som er vedtatt av årsmøtet og alle medlemmer oppfordres til å sette seg nøye inn i dem.  (internlink til Etiske prinsipper artikkel 5)

Aktuelle lover

Lov om alternativ behandling av sykdom mv (http://www.lovdata.no/all/hl-20030627-064.html) er den mest aktuelle loven for psykosynteseterapeuter fordi  vi i henhold til Lov om helsepersonell §3 ikke er å regne som helsepersonell og derfor defineres som utøvere av alternativ behandling. Alle våre medlemmer oppfordres til å sette seg inn i  Loven  om alternativ behandling av sykdom mv. Det er viktig  merke seg at loven gjelder alle psykosynteseterapeuter,  også dem  som ikke har registrert seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom mv har flere  henvisninger  sentrale deler av Lov om Helsepersonell mv.

Lov om helsepersonell mv (http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html). Våre medlemmer oppfordres til å sette seg inn i Helsepersonelloven loven og dessuten la  både de paragrafer som loven henviser til og andre aktuelle bestemmelser være norm og  retningsgivende for den virksomhet de utøver.

Konsekvensen av noen få av paragrafene  følger her

§21og §22 om taushetsplikt:Psykosynteseteraeputer må være klar over at fordi de ikke er helsepersonell etter helsepersonelloven så er de ikke automatisk en del av  gruppen av helsepersonell som kan dele taushetsbelagte opplysninger.  For at psykosyntesetereputen skal kunne samarbeide tverrfaglig,  med andre yrkesgrupper og  autorisert helsepersonell må psykosynteseterapeuten ha innhentet pasienten/klientens sammentykke  til at tauhetsbelagte opplysninger kan deles med psykosynteseterapeuten.

§33 om opplysningsplikt bestemmer at uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet  i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Meldeplikten i slike tilfeller  er absolutt  å for psykosynteseterapeuter.

Andre lover med relevans for psykosynteseterapeuter sin virksomhet er:

Se også:

http://www.piosenteret.no/images/brosjyrer-pdf/parorende-en-ressurs.pdf

Du er her: Home Medlemssider Krav til medlemmene