FAGETISK RÅD

 

Fagetisk råd skal bistå både medlemmer og klienter med råd ogveiledning.

Fagetisk råd skal utabeide og vedlikeholde fagetiske prinsipper, skal være et rådgivende organ for styret, skal gi uttalelser om fortolkning av etiske regler og skal forberede og ta stilling til klager.

Alle medlemmer er forpliktet til å ha de etiske prinsipper som basis for sin terapeutiske virksomhet og å ta det ansvar og overholde de fagetiske krav  som er 
fastsatt. etiske prinsipper

Klienter kan ta kontakt med fagetisk råd når de ønsker å klage på et av våre medlemmer. Skriftlig klage sendes fagetisk råd ved leder. se organisasjon

 

REGLEMENT OG SAKSBEHANDLINGSREGLER

 

1. Sammensetning

Fagetisk råd skal bestå av leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant og velges på årsmøtet.

 

2. Saksbehandling

2.1. Fagetisk råd skal behandle saker som har direkte tilknytning til yrkesutøvelse som psykosynteseterapeut og saker som er i strid med god terapeutskikk.

2.2. Alle saker som innklages av medlemmer og ikke medlemmer, sendes direkte til Fagetisk råd i skriftlig form.

2.3. Fagetisk råd tar i mot henvendelser både fra medlemmer og klienter, og gir nødvendig råd og veiledning.

2.4. Fagetisk råd behandler ikke anonyme klager.

2.4. Fagetisk råd kan også ta opp saker etter eget initiativ og skal holde seg orientert om denfagetiske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

 

3. Administrasjon

3.1. Fagetisk råd skal ha minst 3 møter i året etter innkalling fra rådets leder.

3.2.Fagetisk råd er beslutningsdyktig når det er fulltallig.

3.3.Ved behov kan Fagetisk råd benytte seg av sakkyndig bistand.

3.4. Det skal føres protokoll fra møtene i Fagetisk råd.

 

Du er her: Home NFPT Fagetisk Råd